آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟


سؤال: آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه به این که اثبات نسب مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین میباشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است . زیرا، درصورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ١۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.

نظریه شماره7/4622 مورخ1384/7/4
منبع:
http://www.dastour.ir/brows/?lid=335337

/ 0 نظر / 7 بازدید