# مزاحمت

رکن لازم جهت تحقق بزه ممانعت از حق، وجود حق سابق و استحقاق قبلی مدعی است

شماره بایگانی شعبه 880365 تاریخ تنظیم 30 /10/1388 پرونده کلاسه 8809987162400360 شعبه کیفری دادگاه بخش زرقان دادنامه شماره 8809977162400570 شکات: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 613 بازدید