# ماده_33_قانون_آیین‌دادرسی_دادگاه‌های_عمومی_و_انقلا