# تاجر

انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک

نویسنده:سید محمد زمان دریاباری منبع : فصلنامه اندیشه صادق _ ش 6و 7 واژگان کلیدی: انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید