DNA ارش‌ البکاره‌ در صورت‌ اغفال‌ زانیه‌ و اثبات‌ با آزمایش‌

 

متن پاسخ


کار تحقیقی از : محمد حسنی،رسول مزروعی
-----------------------------
در مورد استحقاق‌ ارش‌ البکاره‌ در فرض‌ سؤال‌ باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کرد که‌ آیا اثبات‌ ارش البکاره‌ مبتنی‌ برثبوت‌ زناست‌ یا قواعد مربوط به‌ مدعی‌ و منکر در این‌ موارد جریان‌ دارد.
الف . در نظر برخی‌ ار فقها اثبات‌ ارش‌ البکاره‌ تابع‌ قواعد مدعی‌ و منکر است‌ در این باره‌ استفتایی‌ وجوددارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ می شود:


سؤال 
... چنانچه‌ زن‌ ادعای‌ ازاله‌ بکارت‌ توسط مرد اجنبی‌ را دارد و مرد منکر است‌ در این‌ حالت‌ آیا برای ثبوت‌ اموری‌ نظیر ارش‌ البکاره‌ و مهرالمثل‌ (باوجود شرایط)، قواعد عمومی‌ قضایی‌ مربوط به‌ مدعی‌ ومنکر کارایی‌ دارند؟ یا چون‌ مسأله‌ از لوازم‌ ثبوت‌ زنا است‌ تنها با اثبات‌ زنا این‌ امور نیز ثابت می گردد؟1


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت‌ 
حکم‌ مدعی‌ و منکر ثابت‌ است‌ ولو زنا ثابت‌ نشود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدفاضل‌ لنکرانی 
حکم‌ سایر دعاوی‌ را دارد ولو اصل‌ زنا ثابت‌ نشود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
احکام‌ مدعی‌ و منکر در اینجا نیز جاری‌ می شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
اگر مرد منکر باشد و قسم‌ بخورد ادعا ثابت‌ نمی شود.
بر اساس‌ این‌ نظریه ، مدعی‌ باید ادله‌ معتبر بر ادعای‌ خویش‌ داشته‌ باشد و در غیر این‌ صورت‌ متهم‌ بااجرای‌ سوگند تبرئه‌ می شود.
بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، تنها دلیل‌ مدعی‌ نتیجه‌ آزمایش DNA  می باشد که‌ انتساب‌ طفل‌ از طریق‌ این‌ آزمایش ثابت‌ نمی‌ شود مگر این‌ که‌ برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود که‌ در این‌ صورت‌ بر اساس‌ علم‌ خویش‌ داوری‌ می کندالبته‌ در نظر برخی‌ از فقها علم‌ حاصل‌ از این گونه‌ آزمایش ها نسبت‌ را ثابت‌ نمی کند در این باره‌ استفتائی‌ وجوددارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ می شود.


سؤال 
...
د. آیا اثبات‌ نسب‌ کودکی‌ که‌ از مادری‌ متولد شده‌ به‌ مردی‌ که‌ همسر این‌ زن‌ نمی باشد و اقرار به زنا هم‌ ندارد و منکر وجود این‌ انتساب‌ می باشد صرفا به‌ استناد آزمایش های‌ پزشکی‌ (مانندDNA )ممکن‌ است .
ه'  . در صورتی‌ که‌ برای‌ قاضی‌ از این‌ طریق‌ علم ، اطمینان‌ و یا ظن‌ قوی‌ به‌ رابطه‌ ابوت‌ و بنوت حاصل‌ شود آیا می تواند حکم‌ به‌ وجود نسبت‌ کند.


آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی‌ 
د ـ ه'  . نسبت‌ مستفاد از آزمایشهای‌ مذکور شرعا ثابت‌ نمی شود ولی‌ اگر کسی‌ شخصا علم‌ به‌ نسبت‌ پیداکرد خودش‌ موظف‌ به‌ ترتیب‌ آثار آن‌ است .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی‌ 
...
د. اگر علم‌ به‌ انتساب‌ پیدا شود طبق‌ علم‌ عمل‌ می کند والا خیر.
ه'  . بلی‌ 
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی‌ 
...
نسب‌ با این‌ آزمایش ها ثابت‌ نمی شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی‌ 
اگر آزمایشات‌ به‌ قدری‌ دقیق‌ باشد که‌ برای‌ نوع‌ افراد کارشناس‌ نیز سبب‌ قطع‌ و تعیین‌ جهت‌ انتساب‌ فرزندبه‌ شخص‌ آن‌ مرد باشد جهت‌ انتساب‌ فرزند به‌ او کافی‌ است .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
د. خیر 
ه'  . اگر علم‌ حاصل‌ شد می تواند حکم‌ به‌ وجود نسبت‌ کند.


سؤال 
چنانچه‌ دختری‌ پس‌ از وضع‌ حمل‌ مدعی‌ باشد که‌ فلان‌ شخص‌ با وی‌ زنا نموده‌ است . اما متهم ،منکر اتهام‌ انتسابی‌ باشد، بفرمایید:
الف . اگر پزشکی‌ قانونی‌ در نتیجه‌ آزمایش های‌ دقیق‌ علمی‌ طفل‌ را به‌ نامبرده‌ منتسب‌ کند، آیاشرعا این‌ نظر حجیت‌ دارد؟
ب . در صورت‌ حجیت ، آیا می توان‌ حد زنا را بر متهم‌ جاری‌ نمود؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای 
الف . حجیت‌ ندارد. مگر در صورت‌ حصول‌ یقین .
ب . جاری‌ نمی شود.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
الف . نظر مذکور شرعا حجت‌ نیست‌ والله‌ العالم .
ب . در فرض‌ حجیت‌ نمی توان‌ حد زنا را بر متهم‌ اجرا نمود چون‌ امکان‌ دارد نطفه‌ با جذب‌ منی‌ و بدون وقوع‌ زنا به‌ وجود آمده‌ باشد. والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
الف . اگر برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود که‌ کودک‌ برای‌ فرد مورد نظر است‌ کودک‌ به‌ او ملحق‌ می شود.
ب . خیر، زنا ثابت‌ نمی شود چون‌ ممکن‌ است‌ بدون‌ زنا منی‌ جذب‌ شده‌ باشد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
الف . این گونه‌ آزمایشها با توجه‌ به‌ تخلف های‌ فراوانی‌ که‌ دارد حجت‌ نیست . 
ب . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
الف . با گفتن‌ دختر و آزمایش‌ پزشکی‌ زنا ثابت‌ نمی شود و انتساب‌ بچه‌ هم‌ ثابت‌ نمی شود، مگر قرائن علمی‌ قطعی‌ باشد و از روی‌ آن‌ قرائن‌ علمی‌ قطعی‌ مطلب‌ ثابت‌ شود.
ب . در اجراء حد زنا احتمالا علم‌ خاص‌ موضوعیت‌ دارد که‌ منسوب‌ به‌ اقرار چهارگانه‌ یا شهادت‌ شهودخاص‌ باشد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
الف . در فرض‌ سؤال‌ آزمایش های‌ پزشکی‌ حجیت‌ شرعی‌ ندارد ولی‌ اگر از راه‌ مذکور برای‌ قاضی‌ علم حاصل‌ شود می تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ کند.
بنابراین‌ در صورتی‌ که‌ برای‌ قاضی‌ علم‌ حاصل‌ شود و حجیت‌ آن‌ پذیرفته‌ شود می تواند مستند حکم‌ برثبوت‌ ارش البکاره‌ و نفقه‌ باشد.
البته‌ بر اساس‌ فرض‌ سؤال ، زن‌ مذکور اغفال‌ شده‌ است‌ و اغفال‌ در برابر وعده‌ ازدواج‌ و فریب‌ خوردن موجب‌ اکراه‌ نمی باشد و بنابر نظر بعضی‌ از فقها حکم‌ زنا در صورت‌ فریب‌ همانند حکم‌ صورت‌ رضایت‌ است ،لیکن‌ بعضی‌ دیگر از فقها در صورت‌ فریب‌ زن‌ وی‌ را مستحق‌ مهر و ارش البکاره‌ می دانند. 
در این‌ مورد استفتائاتی‌ وجود دارد که‌ در ذیل‌ می آید.


سؤال 
در خصوص‌ ارش‌ البکاره‌ با دو فرض‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانیه ، بفرمایید:
1 ـ آیا زانیه‌ در موارد ذیل‌ مستحق‌ ارش‌ البکاره‌ می باشد؟
الف . زنا با رضایت‌ و میل‌ وی‌ انجام‌ شود.
ب . زنا در اثر اکراه‌ یا عنف‌ واقع‌ شود.
ج . زنا با فریب‌ وی‌ مبنی‌ بر وعده‌ قطعی‌ ازدواج‌ و...واقع‌ شود.
2 ـ اگر ازاله‌ بکارت‌ دختر با انگشت‌ یا شی صورت‌ گیرد، حکم‌ ارش‌ البکاره‌ چیست ؟ آیا رضایت‌ یاعدم‌ رضایت‌ وی‌ در حکم‌ تأثیری‌ دارد؟
3 ـ در موارد ثبوت‌ ارش البکاره ، آیا علاوه‌ بر ارش ، پرداخت‌ مهرالمثل‌ نیز لازم‌ است ؟2


آیت‌ الله‌ العظمی‌ سیدعلی‌ خامنه ای 
1 ـ الف . لاتستحق‌ أرش البکاره ، ب . تستحق‌ أرش‌ البکاره ، ج . لاتستحق .
2 ـ لاتستحق‌ أرش البکاره‌ مع‌ رضاها.
3 ـ لایثبت‌ مهرالمثل‌ علی‌ کل‌ حال .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمد فاضل‌ لنکرانی 
1 ـ در تمام‌ فروض‌ مزبور احوط وجوبی‌ ثبوت‌ ارش‌ البکاره‌ است . و در فرض‌ (ب ) علاوه‌ بر ارش البکاره دختر استحقاق‌ مهرالمثل‌ را هم‌ دارد.
2 ـ بلی‌ ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ است‌ و رضایت‌ هم‌ تأثیری‌ در حکم‌ ندارد.
3 ـ در زنای‌ با عنف‌ و اکراه‌ بلی . اما در سائر موارد خیر.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ میرزا جواد تبریزی 
اذا أزال‌ غیرالزوج‌ بکاره‌ المرأه‌ باکراهها بالوطی‌ أو بغیره‌ فعلیه‌ مهرالمثل‌ و کذا علیه‌ مهرالمثل‌ اذا أزال بکارتها باصبعه‌ و ان‌ کانت‌ راضیه‌ و اما اذا أزال‌ بکارتها بالوطی‌ مع‌ رضاها ففی‌ ثبوت‌ الارش‌ فی‌ الزانیه‌ اشکال‌ والاقرب‌ عدمه‌ والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ حسین‌ نوری‌ همدانی 
1 ـ الف . فقط مستحق‌ ارش البکاره‌ می باشد، ب . علاوه‌ بر ارش البکاره‌ مستحق‌ مهرالمثل‌ نیز می باشد، ج .مانند پاسخ‌ "ب " می باشد.
2 ـ همانند پاسخ‌ "ب " می باشد و فرقی‌ بین‌ رضایت‌ و عدم‌ رضایت‌ نمی باشد.
3 ـ از پاسخ های‌ بالا روشن‌ شد در تمام‌ موارد فوق‌ فرقی‌ بین‌ بلوغ‌ و عدم‌ بلوغ‌ زانیه‌ نیست .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
1 ـ در صورت‌ بلوغ‌ و رضایت‌ ارش‌ بکارت‌ و مهرالمثل‌ مشروع‌ نیست‌ و در صورت‌ عنف‌ و یا عدم‌ بلوغ مهرالمثل‌ ثابت‌ است‌ و با وجود مهرالمثل‌ نوبتی‌ به‌ ارش‌ بکارت‌ نمی رسد.
2 ـ در صورت‌ عنف‌ یا عدم‌ بلوغ‌ ارش‌ البکاره‌ ثابت‌ است‌ و در صورت‌ بلوغ‌ و رضایت‌ ارش‌ بکارت‌ خالی‌ ازاشکال‌ نیست .
3 ـ از جواب‌ سابق‌ معلوم‌ شد.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ سیستانی 
1 ـ الف . لاتستحق ، ب . تستحق‌ مهرالمثل ، ج . لاتستحق .
3 ـ تستحق‌ مهرالمثل‌ ان‌ کان‌ ذلک‌ بالاجبار.
آیت‌ الله‌ العظمی‌ لطف الله‌ صافی‌ گلپایگانی 
1 ـ الف . در این‌ فرض‌ چنانچه‌ زانیه‌ بالغه‌ باشد مستحق‌ چیزی‌ نیست‌ و در غیربالغه‌ بعید نیست‌ که‌ هم ارش البکاره‌ و هم‌ مهرالمثل‌ ثیبه‌ ثابت‌ باشد. والله‌ العالم .
ب . در این‌ فرض‌ زن‌ مستحق‌ ارش البکاره‌ و مهر المثل‌ ثیبه‌ است . والله‌ العالم .
ج . در این‌ فرض‌ هم‌ مانند صورت‌ "الف " است‌ یعنی‌ زن‌ اگر بالغه‌ باشد مستحق‌ چیزی‌ نیست . والله‌ العالم .
2 ـ در مورد سؤال‌ چنانچه‌ ازاله‌ بکارت‌ غیربالغه‌ مطلقا یا بالغه‌ بدون‌ رضایت‌ او بوده‌ جانی‌ ضامن‌ ارش البکاره‌ است‌ و با رضایت‌ بالغه‌ حکم‌ به‌ ضمان‌ مشکل‌ است . والله‌ العالم .
3 ـ موارد مختلف‌ است‌ و گذشت‌ که‌ در مثل‌ مورد زنای‌ با اکراه‌ علاوه‌ بر ارش‌ البکاره‌ زن‌ مستحق‌ مهرالمثل ثیبه‌ نیز هست‌ ولی‌ در ازاله‌ بکارت‌ با انگشت‌ در صورت‌ عدم‌ رضایت‌ دختر فقط مستحق‌ ارش‌  البکاره‌ است .والله‌ العالم .
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید عبدالکریم‌ موسوی‌ اردبیلی 
1 ـ الف‌ و ب . اگر زنا با دختر بالغ‌ به‌ عنف‌ و اکراه‌ واقع‌ شود مهرالمثل‌ دختر باکره‌ ثابت‌ است‌ و با رضایت زانیه‌ مهر ساقط می شود و اگر زنا با دختر نابالغ‌ انجام‌ شود، در هر دو صورت‌ رضایت‌ و عدم‌ رضایت ، مهرالمثل بر عهده‌ زانی‌ می باشد، ج . نظر به‌ این‌ که‌ دختر با رضایت‌ زنا داده‌ است ، مهرالمثل‌ بر زانی‌ واجب‌ نمی شود.
2 ـ مهرالمثل‌ فقط در صورت‌ عدم‌ رضایت‌ دختر ثابت‌ می باشد و تفاوتی‌ نمی کند که‌ ازاله‌ با انگشت‌ بوده باشد یا به‌ طریق‌ دیگر.
3 ـ پرداخت‌ مهرالمثل‌ لازم‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ ارش‌ ثابت‌ نیست .
اما این‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ استحقاق‌ ارش البکاره‌ را دارد یا نه‌ مبتنی‌ بر این‌ مطلب‌ است‌ که‌ آیا ارش البکاره‌ جزءمهر است‌ یا این‌ که‌ خارج‌ از آن‌ می باشد.
اگر ثابت‌ شود ارش البکاره‌ جزء مهر است ، به‌ دلیل‌ "لامهر لبغی "، در مورد زانیه‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ ثابت نمی باشد; زیرا وقتی‌ برای‌ زانیه‌ مهری‌ وجود ندارد، آنچه‌ که‌ داخل‌ در مهر هم‌ می باشد (ارش البکاره ) برای‌ وی نخواهد بود. بر همین‌ اساس‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ وجود ندارد.


سؤال 
آیا دختری‌ که‌ با رضای‌ خود زنا داده ، می تواند ارش البکاره‌ طلب‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
ارش البکاره‌ جزء مهر باکره‌ است‌ و لامهرلبغی‌ بنابراین‌ حق‌ ندارد والله‌ العالم .3
آیت‌ الله‌ العظمی‌ سید علی‌ خامنه ای 
ظاهر این‌ است‌ که‌ ارش البکاره‌ بخشی‌ از مهریه‌ است ، بنابراین‌ در فرض‌ سؤال‌ نمی تواند ارش البکاره‌ راطلب‌ نماید والله‌ العالم .4
لیکن‌ بر فرض‌ قبول‌ این‌ مبنا (که‌ ارش‌ البکاره‌ جزء مهر می باشد) ظاهرا جای‌ مناقشه ای‌ در نفی‌ قطعی ارش البکاره‌ از زانیه‌ مطاوعه‌ وجود دارد که‌ به‌ جهت‌ تفصیل‌ و پیچیدگی‌ اشکال ، از طرح‌ آن‌ در اینجا خودداری می کنیم .
بعید نیست‌ براساس‌ همین‌ مناقشه ، بعضی‌ از بزرگان‌ با این‌ که‌ قائل‌ به‌ جزئیت‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ مهرمی باشند،5 مع‌ ذلک‌ در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ زانیه‌ تأمل‌ کرده اند.


سؤال 
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ محمدتقی‌ بهجت 
در ثبوت‌ ارش‌ بکارت‌ برای‌ مطاوعه‌ تأمل‌ است .6
استفاده‌ از قاعده‌ سقوط ارش‌ با اذن‌ مجنی علیه‌ و نقد آن‌ در این‌ بحث 
در هر صورت‌ اگر این‌ مبنا (داخل‌ بودن‌ ارش البکاره‌ در مهر) یا بنا (نفی‌ ارش البکاره‌ بر اساس‌ داخل‌ بودن ارش البکاره‌ در مهر) در نزد صاحب‌ نظری‌ تمام‌ نباشد ممکن‌ است‌ گفته‌ شود مسأله‌ ثبوت‌ ارش البکاره‌ و یا عدم آن‌ مبتنی‌ بر این‌ است‌ که‌ آیا اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او، مسقط ارش‌ و دیه‌ از جانی‌ می باشد یا خیر وچنانچه‌ مختار در این‌ مسأله‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ بوده‌ باشد، در مانحن فیه‌ نیز می توان‌ گفت‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ خوداقدام‌ به‌ این‌ نقص‌ کرده‌ و لذا به‌ جهت‌ اذن‌ او، ارش البکاره‌ برای‌ وی‌ ثابت‌ نیست .
و اگر مختار، عدم‌ سقوط ارش‌ و دیه‌ در اذن‌ مجنی‌ علیه‌ در جنایت‌ بر او بوده‌ باشد، ارش البکاره‌ برای‌ زانیه مطاوعه‌ ثابت‌ است . چنانچه‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه‌ نمی شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البکاره‌ موجود است .


سؤال 
اگر دختری‌ تمکین‌ از زنا داشته‌ و محکوم‌ به‌ حد زنا شده‌ و حکم‌ نیز اجرا گردیده‌ باشد، آیا پس‌ ازآن‌ می تواند مطالبه‌ ارش البکاره‌ را از زانی‌ نماید؟


آیت‌ الله‌ العظمی‌ ناصر مکارم‌ شیرازی 
در فرض‌ سؤال‌ مهرالمثل‌ تعلق‌ نمی گیرد ولی‌ ارش البکاره‌ تعلق‌ می گیرد زیرا اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه نمی شود.7
ظاهرا چنانچه‌ بخواهیم‌ مانحن‌ فیه‌ را از راه‌ سقوط ارش‌ و دیه ، به‌ واسطه‌ اذن‌ مجنی‌ علیه‌ حل‌ کنیم‌ و موردرا از مصادیق‌ آن‌ بدانیم‌ دارای‌ دو مناقشه‌ عمده&zw
/ 0 نظر / 71 بازدید