درباره موسسه حقوقی عدل فردوسی (شماره ثبت 27794)

 درباره موسسه حقوقی عدل فردوسی

این موسسه، با اتکال بر عنایات الهی و با توجه به تجارب فراوان علمی و اجرایی ، با لحاظ نمودن تمرکز بر اصل صداقت ، قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد ، اقدام به ارائه خدمات حقوقی و به عنوان  مشاوره حقوقی و قبول کلیه  دعاوی  به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و بعنوان مشاوری امین و یاوری صدیق در کنار موکلین محترم می باشد .

این موسسه ، آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی و قضایی در هر یک از حوزه های مربوطه و عقد قراردادهای چند منظوره و دوره ای و ایجاد بستر اشتراک برای مشتریان خود و تنظیم قراردادهای مورد نیاز ایشان می باشد  .

اساسنامه این موسسه به شرح ذیل می باشد:

آگهی تاسیس موسسه حقوقی عدل فردوسی

موسسه فوق در تاریخ/1390/04/18 تحت شماره 27794 و شناسه ملی 10320594674 در این اداره به ثبت رسیده ودر تاریخ 18/04/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه ی آن به شرح زیر جهت اطلاع  عموم آگهی میگردد.

1- موضوع موسسه:

ارائه خدمات حقوقی و به عنوان  مشاوره حقوقی-انجام  وکالت در مراجع قضایی-اداری-مالی-ثبتی-دادگاه های خانواده-شهرداریها وکمیسیون های آن به ویژه کمسیون ماده پنج-دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مرا جع مالیاتی و کمسیون های ‌آن- هیئت تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی -دیوان عدالت اداری -همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی .

 

2- مدت موسسه:

از تاریخ ثبت به مدت 2 سال.

 

3- مرکز اصلی موسسه:

3-1- استان تهران-  شهرتهران به آدرس  -خیابان انقلاب -میدان  فردوسی -

روبروی سینما فردوسی-پلاک 630-واحد9 –کد پستی 1145696934 

 

4- سرمایه موسسه:

ندارد.

 

5- اولین مدیر موسسه:

5-1-خانم عسل مرادی به شماره ملی 3934775675 به سمت رئیس موسسه.

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 

6- دارندگان حق امضاء:

:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک،سفته،بروات،و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای رئیس موسسه معتبر می باشد.

 

7- اختیارات مدیر عامل:

طبق اساسنامه

 

 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

واحد ثبتی تهران 

/ 0 نظر / 6 بازدید