دخالت در جریانات سیاسی و فرقه ای

دخالت در جریانات سیاسی و فرقه ای

نیروهای بسیجی در زمانی که در بسیج مشغول خدمت هستند، حــــق دخالت در جریانات سیاسی را ندارند


شماره و تاریخ نظریه  : 781/34/7- 10/7/84


سؤال :


آیا حضور پرسنل بسیج در فعالیت‌های سیاسی مجاز است یا خیر ؟


نظریه کمیسیون :


نیروهای‌بسیجی صرفاً در زمانی که مشغول خدمت در بسیج بوده واز عنوان و لباس بسیج استفاده می‌کنند، مشمول مقررات نیروهای مسلح هستند و در این حالت حق دخالت در جریانات سیاسی را ندارند .
*******************************


صرف عضویت کارکنان نیروهای مسلح در فرقه‌های دراویش تــــا زمانی که آن فرقه‌ها اقدام به فعالیت سیاسی علیه نظام و امنیت کشور نکنند، جرم نیست


شماره و تاریخ نظریه : 1288/34/7- 16/11/84


سؤال :


آیا شرکت در جلسات و هواداری از فرقه‌هایی مانند دراویش جرم است یا تخلف انضباطی؟


نظریه کمیسیون :


1- صرف عضویت کارکنان نیروهای مسلح در فرقه‌های دراویش تا زمانی که آن فرقه‌ها اقـــدام به فعالیت سیاسی علیه نظام وامنیت کشور نکنند ویا در دسته‌بندی‌ها ومناقشه‌های سیاسی مداخله یاشرکت ویافعالیت نکنند، جرم نیست. بدیهی است چنانچه علیه امنیت کشور اقدام کنند ممکن است حسب مورد مشمول مقررات مواد (498و499) ق.م.ا، شوند .


2- چنانچه عضویت در فرقه‌های دراویش و یا اعمال و رفتار آنان بنا به تشخیص مسئولیـــــن ذی‌صلاح برخلاف شئون نظامی که به موجب مقررات تعیین و ابلاغ می‌شود و یا تظاهربه خلاف شرع بیّن باشد موضوع مشمول بند «م» ماده (116) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح*  خواهد بود.


*- 1- ماده (116)- .................. الف- ..............


م- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی که به موجب مقررات تعیین و ابلاغ می‌گردد و تظاهر به خلاف شرع بیّن .


پی نوشت :
imj.ir
http://hvm.ir/print.asp?id=36764

/ 0 نظر / 7 بازدید