نظریه اداره حقوقی درمورد ازاله بکارت

نظریه اداره حقوقی

در مورد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گرفته باشد طبق فتوای. حضرت امام قدس سره در
تحریرالوسیله مسئله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر رضوان اله علیه و اطلاق ماده 187 قانون دیات جانی باید ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتیکه بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخته شود زیرا هر چند در این مورد مجنی علیها مرتکب زنا شده و بحکم لامهر لبغی مهری به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت که با توجه به ذیل ماده 187 قانون دیات تعلق می گیرد نیست و اما میزان آن با توجه به ماده 210 همان قانون توسط حاکم محکمه تعیین می گردد 0
منبع:روزنامه رسمی کشور
http://www.dastour.ir/brows/?lid=299413

/ 0 نظر / 11 بازدید