دیوان عدالت اداری

 

001 دیوان عدالت اداری

002 مبانی و تاریخچه

003 فلسفه پیدایش

004 سیر تحول مقررات

005 شورای دولتی به مثابه مرجع دادرسی اختصاصی

006 قوانین و مقررات پراکنده پیرامون نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و نحوه دادرسی اداری

007 دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع تمام عیار دادرسی اداری

008 ارکان و تشکیلات

009 رئیس دیوان

010 شعب دیوان

011 شعب تشخیص دیوان

012 هیات عمومی دیوان

013 مشاوران دیوان

014 واحد اجراء احکام

015 صلاحیت و اختیارات

016 حدود صلاحیت بر مبنای ارکان قانونی

017 صلاحیت عام شعب

018 صلاحیت خاص شعب تشخیص

019 صلاحیت خاص رئیس دیوان

020 صلاحیت خاص هیات عمومی

021 صلاحیت دیوان در رویه قانونی – قضایی

022 موارد صلاحیت دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

023 موارد عدم صلاحیت دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

024 تبیین صلاحیت بر مبنای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

025 تبیین صلاحیت بر مبنای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری

026 آئین رسیدگی

027 پروسه رسیدگی و صدور رای

028 تکالیف مراجعین

029 اختیارات و وظایف شعب

030 انجام تحقیقات لازمه

031 صدور دستور موقت

032 اختیار دعوت از طرفین دعوی

033 درخواست ارائه اسناد از ارگانهای مختلف

034 مکانیزم اجراء آراء و تصمیمات

035 اجراء آراء شعب

036 ضرورت اجرا

037 عواقب استنکاف از اجرا

038 اجراء آراء هیات عمومی و عواقب استنکاف از آن

039 اجراء دستور موقت صادره از سوی شعب دیوان و نتایج عدم اجرا

040 ضرورت اجرای دستور دیوان مبنی بر ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالعه از سوی ارگانهای دولتی و ماموران آنها

041 تکلیف مشتکی عنه به حضور در جلسه رسیدگی به تشخیص شعبه رسیدگی کننده

042 تکلیف به تعیین نماینده توسط طرف شکایت و ضرورت حضور شخص مسوول

043 نکات حقوقی

044 جایگاه خواهان و خوانده در دیوان

045 غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دیوان

046 اعاده دادرسی

047 قطعیت آراء شعب و موارد محدود تجدید نظر خواهی

048 اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح به رسیدگی

049 قواعد مشترک قانون دیوان عدالت اداری و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

050 رابطه دولت با مردم بر اساس مدیریت دوگانه سیاسی و اداری است و با توجه به اصل حاکمیت قانون، دولت به سبب مدیریت اداری، دارای مسئولیتهای اجرایی و اداری در مقابل دستگاه قضایی صالح می باشد و اساساً بدلیل اقتدار دستگاههای اداری، زمانی می توان روابط مردم با مقامات اداری در انجام اعمال اداری را عادلانه توصیف کرد که مقامات اداری، خود را مقید به قانون دانسته و از انجام اعمال اداری خلاف قانون امتناع ورزند.

در خصوص نحوه حفظ حقوق افراد در برابر تعدیات مامورین دولتی دو مدل مطرح می شود، با این توضیح که برخی کشورها مراجعه به دادگاههای عمومی را راهگشا دانسته (نظام حقوقی انگلستان) و گروهی دیگر از  کشورها مراجعه به ارکان قضایی خاص را مطرح نموده اند (شورای دولتی در نظام حقوقی فرانسه).

به نظر می رسد با عنایت به آنکه در این حالت دولت طرف دعوی با مردم بوده و تظلم افراد علیه دولت یا مامورین آنها می باشد، لهذا ضرورت ایجاد یک دادگاه یا دیوان اختصاصی جهت رسیدگی به این دعاوی احساس می شود، چه اینکه در نظام حقوقی ایران (بعد از انقلاب) یک مرجع اختصاصی بموجب قانون اساسی پیش بینی گردیده که صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را دارا می باشد. با این توضیح که دیوان عدالت اداری بعنوان یکی از ارکان قوه قضائیه که خارج از حیطه سیطرۀ نهادهای اجرایی است، صلاحیت ذاتی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دستگاههای دولتی و مأموران آنها را داراست.

 

051 ماده 64 قانون استخدام کشوری مصوب 22 آذر 1301 شمسی، تاسیسی بنام شورای دولتی را بعنوان مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت و وزراء در موارد نقض یکی از مواد قانون پیش بینی کرده بود.

این شورا عملاً تا سال 1339 فراموش گردیده بود، تا اینکه کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و سنا «قانون راجع به شورای دولتی» را مشتمل بر 32 ماده 3 تبصره در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رساندند. هر چند این قانون بدلیل اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون هیچ گاه اجرا نگردید و بصورت قوانین متروک در آمد. پر واضح است ماهیت نظامهای استبدادی با تشکیل مراجعی که بتوانند اعمال اجرایی آنهار ا زیر سوال ببرند منافات دارد، مع الوصف تدوین کنندگان قانون دیوان عدالت اداری، در وضع این قانون از آن الهام گرفتند.

 

052

1- قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمت عمومی مصوب 1315 .

2- آئین نامه دادرسی اداری مصوب 1345 و اصلاحات بعدی در سالهای 1347 و  1353 .

3- قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شوؤن شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها مصوب 1354 که بر اساس لایحه قانونی سال 1358 لغو گردید.

4- لایحۀ قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی مصوب شورای انقلاب فرهنگی به تاریخ 7/6/1358 که مجموعاً یکسال قابلیت اجرا داشت.

5- قانون بازسازی نیروهای انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 .

6- قانون هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری به تاریخ 9/12/1362 ، مصوب کمیسیون مشترک کار و امور اداری و استخدامی و امور قضایی و حقوقی مجلس که به مدت 3 سال بطور آزمایشی قابلیت اجرا داشت.

7- قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در تاریخ 25/12/1365 به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و قضایی حقوقی مجلس رسید که به مدت 5 سال قابلیت اجرا داشت.

8- قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در تاریخ 7/9/1372 به تصویب مجلس رسید و آئین نامه آن در تاریخ 27/7/1373 به تصویب هیات وزیران رسید.

9- اصل 32 قانون اساسی مشروطیت حق عرض حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را مطرح نموده بود.

10- قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 در ماده 11 خود مسئولیت مدنی دولت در مقابل افراد را مطرح ساخته است.

 

053 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوان عدالت ادرای را که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد، بعنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تعیین کرده است.

در اجرای این اصل قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1360 مشتمل بر 25 ماده و 9 تبصره به تصویب مجلس رسید. بعدها اصلاحات متعددی بر آن اعمال گردید که از آن جمله می توان به قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی، مندرج در روزنامه رسمی بشماره 15790- 26/2/1378 اشاره کرد، که بموجب آن مواد 18،19،20و21 اصلاح و ماده 26 و تبصره آن به قانون مذکور اضافه شد.

قانون دیوان مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت و در حال حاضر قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی سه شنبه 9/3/1385 مجلس تصویب و با جایگزینی ماده 13 و بند 1 ماده 19 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 112/167581 مورخ 30/10/1385 مجلس به ریاست جمهوری واصل گردید و با دستور ایشان جهت اجرا ابلاغ گردید، حاکم می باشد.

آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز که مصوب سال 1362 بود، به دفعات مورد اصلاح قرار گرفت که از آن جمله می توان به اصلاحات سال 1379 و الحاقات 9/8/1384 اشاره داشت. شایان ذکر است آئین دادرسی قانون جدید دیوان در حال حاضر تصویب نگردیده است.

 

054 بموجب ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، ریاستِ شعبه اول دیوان را عهده دار بوده و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. مشارالیه با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد.

 

055 هر شعبه دیوان متشکل از یک رئیس و دو مستشار می باشد و ملاک صدور رای نظر اکثریت است (ماده 7).

قضات شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند (ماده 4).

بموجب ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند، اما چنانچه دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک معادل حوزوی باشند، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کفایت دارد.

 

056 شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. این شعب بمنظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان، به شرح مندرج در مواد 16،18،37و43 تشکیل می شوند. ملاک صدور رای درا ین شعب، نظر موافق سه عضو می باشد (ماده 10).

 

057 این هیات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان و به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد (ماده 11).

 

058 مشاوران دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه، از میان کارشناسانی که دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند انتخاب می شوند، در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی از سوی شعبه، اعلام نظر می نمایند (ماده 9).

 

059 بموجب ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی و به منظور اجرای احکام صادره از سوی شعب دیوان تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل مبادرت به اجراء احکام صادره می نمایند.

 

060 بموجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب دیوان را می توان در موارد سه گانه ذیل تبیین نمود؛

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقیِ حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها از یکسو و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها از سوی دیگر.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدهای مذکور در بند یک و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی.

در خصوص صلاحیت عام شعب دیوان، ذکراین نکته ضروریست که، اساساً تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان، پس از تصدیق دیوان در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص صلاحیت عام شعب اینکه، تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و محاکم انتظامی قضات و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

 

061 بموجب ماده 7 قانون دیوان، آراء شعب دیوان قطعی است و موارد تجدید نظر خواهی از آراء شعب دیوان که بموجب ماده 10 در صلاحیت شعب تشخیص قرار گرفته اند، عبارتند از؛

اشتباه قضات در صدور رای:

در صورتی که یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستندو مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می دارند (ماده 16).

اشتباه بین شرعی یا قانونی در رای صادره:

چنانچه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهند، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می گردد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید (ماده 18).

اعتراض به رای صادره پیرامون انفصال موقت از خدمت، به سببِ عدم اجرای رای شعب دیوان:

چنانچه محکوم علیه از اجرای رای دیوان استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. این رأی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص دیوان می باشد (ماده 37).

تجدید نظر خواهی نسبت به آرائی که هیات عمومی آنها را غیر صحیح تشخیص دهد:

آراء هیات عمومی که در خصوص آراء متناقض شعب در موارد مشابه صادر می گردد، موجب نقض آراء سابق نگردیده و اثر آن نسبت به آینده است، لیکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یکماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای هیات عمومی می باشد.

 

062 از مجموع مطالب مندرج درمواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و اختیارات رئیس دیوان را می توان به شرح ذیل تبیین نمود؛

پیشنهاد تعداد شعب لازم برای دیوان به رئیس قوه قضاییه (ماده 2).

پیشنهاد تشکیلات قضایی و اداری لازم برای دیوان، به رئیس قوه قضائیه (ماده 5).

تشخیص وجود اشتباه بیّن شرعی یا قانونی در آراء دیوان و ارجاع موضوع به شعب تشخیص (ماده 18).

ارجاع دادخواستهای مطروحه در دیوان به شعب مختلف (ماده 22).

درخواست ارسال اسناد و پروندههای مختلف از کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و... به دیوان (ماده 32).

دستور اجرای احکام شعب، به یکی از دادرسان واحد اجرا، در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای رای (ماده 35).

صدور قرار رد دادخواست در مواردی که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد (ماده 39).

تشخیص مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال مصوبه مذکور (ماده 40).

ارجاع موضوعات مندرج در بندهای 2 و 3 ماده 19 قانون دیوان، به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه (مواد 43 و 44).

10-درخواست مجازات مستنکفین از اجراء آراء هیات عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی (ماده 45).

063 مستنبط از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اختیارات هیات عمومی دیوان بدین شرح تبیین می گردد؛

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها، از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق افراد می شود.

صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان (ماده 43)، با این توضیح که پس از طرح موضوع در هیات عمومی از سوی رئیس دیوان، هیات عمومی نسبت به صدور رای اقدام می کند، که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد (ماده 44)، با این توضیح که اگر در موضوع واحدی حداقل 5 رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع پس از طرح در هیات عمومی منجر به صدور رای وحدت رویه می گردد. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.

بموجب ماده 40 قانون دیوان، چنانچه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه، مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده را مطرح کنند، موضوع در هیات عمومی مطرح و این هیات در صورت تایید نظر مشارالیهم، نسبت به ابطال مصوبه مزبور اقدام می نماید.

نکته حائز اهمیت در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان اینکه؛ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی دیوان اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند (ماده 20).

 

064 بطور کلی مواردی را که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی در آنها می باشد، مستفاد از مواد 13 و 19 قانون جدید دیوان و با لحاظ جایگاه خواهان و خوانده در دیوان براحتی قابل احصاء هستند، لیکن رویه عملی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان پیرامون رسیدگی به دعاوی مزبور، می تواند راهنمای خوبی جهت درک دامنه وسیع صلاحیت دیوان عدالت اداری در پروسه دادرسی اداری باشد.ذیلاً به تبیین مهمترین محورهایی که دیوان بر مبنای آراء هیات عمومی خود و همچنین آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور، صلاحیت ورود به آنها را دارد خواهیم پرداخت؛

حل و فصل دعاوی راجع به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه و آئین نامه های اجرایی آن _ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 25 مورخه 11/4/1363

شکایت استخدامی کارکنان دولت علیه واحدهای دولتی _ رای شماره 17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 22/2/1365

درخواست تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 111 مورخه 10/4/1369

دعاوی علیه شرکت خانه سازی ایران، که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و شرکت دولتی محسوب می شود - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 28 مورخ 9/11/1369

دعاوی علیه شرکت ایران خودرو، که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و متعلق به دولت محسوب می گردد - رای شماره 211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 20/9/1369

تصمیمات هیاتهای هفت نفره استان و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین - رای شماره 161 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه 13/12/1370

تصمیمات مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی -  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 178 مورخ 16/8/1371

شکایت در باب تضییع حقوق استخدامی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 17 مورخه 10/2/1371

شکایت به طرفیت شورای عالی ثبت - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14 مورخه 9/2/1374

تصمیم در باب توقیف عملیات اجرایی آرای قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23 مورخه 15/2/1375

رای هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما، در مقام رسیدگی به رای هیاتهای تشخیص مندرج در ماده 159 قانون کار، مطابق ماده 166 قانون کار لازم الاجرا بوده وقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است - رای شماره 732/3 مورخ 30/11/1372 شعبه سوم دیوان عالی کشور.

شکایت از اقدامات هسته های گزینش - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 191 مورخه 10/9/1375

شکایت مبنی بر استخدام رسمی بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری - رای هیات عمومی به دیوان عدالت اداری به شماره 138 مورخه 4/7/1377 
سازمان اوقاف اگر چه واحد دولتی است اما چون هدف آن اجرای نیات واقف است، می تواند به نمایندگی از موقف علیهم در دیوان طرح دعوی کند - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 155 مورخه 25/7/1371

اعتراض سازمان اوقاف به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 211 مورخه 29/4/1378

شکایت از شعب تعزیرات حکومتی - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252 که شعب مزبور را در زمره مراجع اختصاصی اداری دانسته است ، این رای در روزنامه رسمی 12/10/1380 به شماره 16561 منتشر شده است.

ابطال بخش نامه های سازمان تعزیرات حکومتی - آراء وحدت دیوان عدالت اداری به شماره های 270 – 4/7/1378 و 332 – 17/9/1381

ابطال نظریات اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی - رای وحدت دیوان عدالت اداری به شماره 149 مورخه 6/5/1381

بر اساس ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 11/4/1374نهادها و موسسات عمومی مذکور در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره واحدهای دولتی بوده و می توان بطرفیت آنها در دیوان اقامه دعوی نمود - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 165 مورخه 11/9/1374

اسامی موسسات فوق الذکر به شرح ذیل می باشد؛

شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

بنیاد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامی.

هلال احمر.

کمیته امداد امام خمینی.

بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

کمیته ملی المپیک.

بنیاد 15 خرداد.

سازمان تبلیغات اسلامی.

10-سازمان تامین اجتماعی.

11-فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1376).

12-موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی (الحاقی 1376).

13- جهاد دانشگاهی (الحاقی  1376).

14-بنیاد امور بیماریهای خاص (الحاقی1377).

15-سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی1381).

 

شکایت بطرفیت شرکتهای آب و فاضلاب مندرج در روزنامه رسمی به شماره 1661 مورخه 15/12/1380- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 294- 295- 296 مورخه 11/9/1380

اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات اعلام نمودن اراضی به لحاظ رای وحدت رویه شماره 47 مورخه 17/10/1363 دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی نیست و بموجب رای شعبه 21 دیوان عالی کشور شماره 602/21 مورخه 5/10/1366 با دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری با دیوان عدالت اداری است و پس از تصدیق مزبور، موضوع تعیین خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است - رای شعبه 22 دیوان عالی کشور به شماره 1310/22 مورخه 27/12/1369

اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیساتی که در خارج از محدوده قانونی واقع شده اند، با دیوان عدالت اداری است - رای شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 212/21 مورخه 13/3/1368

تاکید دادگستری به صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی با وجود تصریح ماده 11 قانون دیوان، موجه نیست - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 346/3 مورخه 12/10/1371

شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری بدلیل تیغه کردن محل کسب و کار در صلاحیت دیوان است - رای شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 418/3 مورخه 24/7/1372

رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 556 مورخه 1/2/1370 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1366 مورخه 23/2/1370

مرجع رسیدگی به شکایت از کمیسیون اداری5 نفره موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمرانی اراضی شهری در استانها مصوب بهمن 1358 شورای انقلاب، دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای طرح تملک ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360، مستلزم رسیدگی مقدماتی در دیوان عدالت اداری است (به شکایت از اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک) - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 554 مورخه 30/11/1369

رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و سایر مستخدمین دولتی (بجز مشمولین قانون کار) از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت ذاتی دیوان است - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 313 مورخه 27/9/1380

ابطال مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی - رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 447 مورخه 6/9/1384

31- ابطال تصمیمات هیاتهای هفت نفره استان و ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 161 مورخه 13/12/1370

32- ابطال مصوبات و دستور العملهای استانداریها - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 42 مورخه 17/7/1367 ، 160 مورخه 15/6/1369 و 132 مورخه 4/5/1369

33- ابطال بخش نامه های فرمانداری ها - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 89 مورخه 27/3/1380 و 419 مورخه 1/9/1383

34- ابطال مصوبات شورای عالی اداری - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 323 مورخه 30/8/1378و 327 مورخه 10/9/1381

35- ابطال تصمیمات ادارات کل بازنشستگی استانها - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 398 و 397 مورخه 30/9/1382

36- رسیدگی به تصمیمات شورای تزکیه مبنی بر اخراج اعضای هیات علمی دانشگاهها - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 4 مورخه 7/2/1366

37- ابطال بخش نامه های صادره از سوی معاونین دانشگاههای دولتی - آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 310 مورخه 25/10/1379 و 398 مورخه 8/8/1384

38- ابطال تصمیمات هیات های امنای دانشگاههای دولتی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 425 -424 مورخه 22/8/1384

39- ابطال مصوبات مجامع عمومی بانکها - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 4 مورخه 6/12/1361 و 206 مورخه 25/5/1383

40- ابطال تصمیمات و دستور العملهای بانکی - آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 226 مورخه 11/10/1369 و 87 الی 98 مورخه 27/5/1375

41- ابطال تصمیمات شورای پول واعتبار - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 357 – 356 مورخه 8/10/1381

42- ابطال مصوبات شورای معاونان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بهداری سابق- آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 53 مورخه 3/4/74 و 5 مورخه 9/3/1362

43- ابطال بخش نامه های سازمان دامپزشکی - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 184 مورخه 5/5/1382

44- ابطال تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 201 مورخه 18/5/1383

45- ابطال تصمیمات مدیر کل بهداشت خانواده - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 275 مورخه 8/5/1385

46- ابطال بخش نامه های مدیر کل دفتر امور بهداشت - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 97 مورخه 1/3/1384

47- اعتراض به آراء قطعی هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 174 مورخه 16/8/1371

48- ابطال تصمیمات ستاد پشتیبانی و برنامه ریزی بازار - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 146 به تاریخ 15/4/1382

49- ابطال تصمیمات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها وتوزیع کالا - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 18 مورخه 21/1/1384

50- ابطال بخش نامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 88 مورخه 29/3/1369

51-ابطال دستور ال

/ 0 نظر / 32 بازدید