پرداخت ارش بکارت به زانیه

نظریه اداره حقوقی

در مورد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گرفته باشد طبق فتوای حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله مسئله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر رضوان الله علیه و اطلاق ماده 187 قانون دیات جانی باید ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتیکه بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت باید پرداخت شود زیرا هر چند در این مورد مجنی علیها مرتکب زنا شده و به حکم لامهر لبغی مهری به او تعلق نمی گیرد ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی بر سقوط ارش بکارت که با توجه به ماده 187 قانون دیات تعلق نمی گیرد نیست 0 اما میزان آن با توجه به ماده 210 (2) همان قانون توسط حاکم محکمه تعیین می گردد.

منبع:پرتال روزنامه رسمی کشور

http://www.dastour.ir/Print/?lid=299414

 

/ 0 نظر / 6 بازدید