ازدواج و تابعیت زن ایرانی

ازدواج و تابعیت زن ایرانی
کد مقاله :8454

تاریخ ارسال : 1391/5/14

تعداد صفحات : 29

نویسنده : فاطمه بداغی

نام نشریه : فصلنامه کتاب زنان

شماره پیاپی : 24

سال انتشار : هفتم

تاریخ انتشار: تابستان - 1382

دوره انتشار : فصلنامه
  
موردی برای نمایش وجود ندارد

موضوع : زن در اسناد بین الملل / خانواده در اسناد بین الملل     کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان     ازدواج     تابعیت زنان     زن در قوانین ایران / خانواده در قوانین ایران    


چکیده : «ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است. 
/ 0 نظر / 5 بازدید