دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

برای نظارت مؤثر، بر حُسن جریان قضایی، به­خصوص اعمال و رفتار قضات، رسیدگی به تخلفات آنان،از لحاظ ترفیع و ارتقاء و از حیث تعیین کیفر انتظامی و تعلیق قضات متهم به ارتکاب جرم، مراجع ذیل را قانون پیش بینی کرده است:

1-   دادسرای انتظامی قضات؛
2-   دادگاه عالی انتظامی قضات؛
3-   دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات، که در تهران تشکیل می‌گردد؛
4-   محکمه عالی انتظامی.
 
دادسرای انتظامی قضات:
  دادسرای انتظامی قضات، برای نخستین بار در اجرای لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات مصوب مهرماه 1331 تشکیل گردید. این دادسرا از دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار و کارمند اداری تشکیل می‌شود شرایط دادستان به قرار زیر است:
1-   حداقل 45 سال سن؛
2-   20 سال سابقه قضایی؛
3-   حداقل پایه 10 قضایی؛
4-   در دوره 10 ساله اخیر خدمت خود، محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.
 
وظایف دادسرا:
1- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی؛
2- تحقیق در مورد مسامحه در انجام وظایف اداری مثل به موقع حاضر نشدن؛
3- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی.
 
 جهات شروع به رسیدگی دادسرای انتظامی:
1-   شکایت ذی نفع؛
2-   اعلام مراجع رسمی صلاحیتدار؛
3-   ارجاع دادگاه عالی انتظامی؛
4-   مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای انتظامی؛
5-   اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل.
 
دادگاه عالی انتظامی قضات:
  دادگاه عالی انتظامی قضات تنها مرجع قضایی است که با کیفرخواست دادستان به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. این دادگاه از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل است. این دادگاه در طول دادسرای انتظامی قضات بوجود آمده و با محکمه عالی انتظامی قضات فرق دارد.
 
شرایط اعضای دادگاه:
1- حداقل درجه علمی دارای لیسانس (حقوق)؛
2- حداقل 20 سال سابقه خدمت قضایی؛
3- عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3.
  قضات از طرف رئیس قوه انتخاب شده و غیر قابل تغییر بوده و موظف به قبول خدمت در دادگاه انتظامی می‌باشند و الا بازنشسته می‌شوند.
 
اهم وظایف دادگاه:
1- رسیدگی به تقاضای تعلیق (که این تقاضا از طرف رئیس قوه، دادستان کل و دادستان انتظامی مطرح می‌گردد)؛
2-   رسیدگی به تقاضای ترفیع قضات؛
3- مرجع نهایی تخلفات انتظامی وکلا (رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت مدیره و اعضای دادگاه‌های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا، مرجع شکایت از رد تقاضای پروانه وکالت از جانب هیئت مدیره کانون وکلاء و ...)؛
4-   رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی.
 
تقصیرات و جرایم قضات:
  الف) تخلفات قضات مندرج در نظام نامه:
     1- بی‌نظمی در دفاتر، محاکم، دادسراها؛
     2- تأخیر در رسیدگی؛
     3- عدم اعلام ختم رسیدگی؛
     4- إفشاء رأی قبل از اعلام رسمی؛
     5- عدم گزارش تخلفات اداری؛
     6- رفتار مُوهن قضات نسبت به یکدیگر؛
     7- عدم ضَم اسناد و مدارک طرفین در پرونده؛
     8- گزارش خلاف واقع؛
     9- طفره و تعلل از صدور رأی؛
   10-  تکرار تخلف؛
   11- غیبت قضات؛
   12- تخلفات و مجازات‌ها در سایر قوانین؛
   13- اعتبار ندادن به اسناد ثبت شده؛
   14- عدم ابراز اسناد و اوراق مورد نیاز مراجع قضایی؛
   15- بازداشت متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و ...
 
مجازات‌های انتظامی:
1-   اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت؛
2-   توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت؛
3-   کسر حقوق ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه؛
4-   انفصال موقت از سه ماه تا یکسال؛
5-   تنزل پایه، یک درجه یا زیادتر؛
6-   انفصال دائم از خدمت قضایی؛
7-   انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری؛
8-   انفصال دائم از خدمت دولت.
 
 
منابع:
1-  بیات، محمدرضا؛ دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، خط سوم، چاپ سوم، 1385، صص 290-99.
2-  شمس، دکتر عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراک، چاپ چهارم، 1385، ج1، صص 202-174.
3-  مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی 1و2، تهران، پایدار، چاپ اول، 1382، ج1، 484-469.
به نقل از:
/ 0 نظر / 18 بازدید