جریمه‌های جدیدتخلفات رانندگی مربوط به حمل و نقل در کلیه نقاط کشور

شماره169432/ت46748ک              28/8/1390
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل
و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب1389ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصویب نمودند:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 21/8/1390 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
٭: به استناد بند « د» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع ردیف‌های (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) این جدول که با یک ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود.
٭٭: به استناد بند « ب» ماده (10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارتکاب تخلف ردیف (7) این جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جریمه موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد.
٭٭٭: علاوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه نامه توقیف می‌شود.
٭٭٭٭: در آزادراهها و بزرگراهها مطابق ردیف (6) این جدول اقدام خواهد شد.
جدول جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 منبع:
روزنامه رسمی
جهت رویت جدول به سایت زیر مراجعه نمایید:


/ 0 نظر / 4 بازدید