جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده۷۱۷

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۸۲ 
چهارشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۶۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۳۳۳۴/۹۴/۷                                                                        ۲۶/۱/۱۳۹۴

۳۳۳
شماره پرونده ۱۴۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟
نظریه شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق­الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.
٭٭٭٭٭

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5048

/ 0 نظر / 23 بازدید