نگرشی نو در جایگاه ارش البکاره در فقه و حقوق موضوع

نویسنده:احسان زررخ

 کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

مقدمه
در تعیین ارش البکاره و مهرالمثل تعارضاتی در آراء محاکم ونیز نظرات فقهاء دیده می شود و تا بحال نیز رویه واحدی در این موضوع دیده نشده است و همین اختلاف آراء سبب شده است تا به نوعی حقوق برخی افراد تضییع شود؛ لذا نگارنده لازم دید تا تحقیقی در باب صُور مختلف این موضوع انجام دهد و در ضمن آن در صدپاسخگویی به چندسوال ذیل باشد.

جهت رویت ادامه مطلب کلیک  کنید

/ 0 نظر / 7 بازدید