موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٩/٢۳


اراﺋﻪی ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻌﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻗﺒﺎل ﺑﻴﻤﺎران و ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺮب رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر را از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.  
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن درﻗﺒﺎل ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺪﻧﻲ و ﻛﻴﻔﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ
ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای ﻋﻠﻢ ﻃﺐ دارد. در ﺗﻤﺪن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﻳﻮﻧﺎن، ﺑﺎﺑﻞ، روم و اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺟﺮاﺣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪی آزﻣﻮن زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺠﺮب ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺻﻮرت درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز و ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ روﺑﻪرو ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. 


جهت رویت مقاله ﺧﻄﺎی ﭘﺰﺷﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن کلیک کنید

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :