موسسه حقوقی عدل فردوسی
انجام اموروکالت و ارائه خدمات حقوقی
ferdose.ir
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩۱/٩/٢۳

  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ از ﻗﺎﻧﻮن در ﻣـﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺮاح در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎران، ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ
ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ، ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘـﺮی ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﻜﺎران ﺟﺮاح
را ﭘﺎﻳﻤـﺎل ﻣﻲﺳﺎزد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﺮاوان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺪاﺳﺖ ﺟﺮاح و ﺟﺮاﺣﻲ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه
واﻻی ﭘﺰﺷﻚ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻣﻘﺎﻟﺔ « ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻴـﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ»
ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ


جهت رویت اصل مقاله کلیک کنید

موسسه حقوقی عدل فردوسی
مو سسه حقوقی عدل فرد وسی . ( شماره ثبت 27794 ) ارائه خدمات حقوقی و انجام وکالت در مراجع قضایی آدرس : تهران - خیابان انقلاب - اسلامی - بین فردوسی و لاله زار - پلاک 630 - واحد 9 -- تلفن تماس تهران : 66342328____ 66729171
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :